Fremskrivning - november 2016

Bjarne posted this 01 november 2016

Til brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse

 

November 2016-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® er nu lagt ud på forskermaskinen under CRTdata\Alle\MODELLER\BASIS\BASIS_2016_Nov.

 

Nedenfor beskrives datagrundlag og fremskrivningsforudsætninger samt øvrige nyheder og ændringer. Udgangspunktet tages i brugernes beslutning om at fremskrivningen baseres på en lang trendperiode, dvs. perioden 2000 til 2015 samt en forudsætning om uændret uddannelsesindsats fra 2015 og fremefter. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er opdateret med data for 2014. Reviderede data vedr. 2008 til 2013 er indarbejdet, ligesom reviderede data for 2000 til 2007 er beregnet på grundlag af mikro-simulering. Den store ændring i denne version er inddragelse af den nye indkomststatistik samt mikro-simulering af RAS-data. Hvis intet andet er nævnt, er der for andre talserier tale om ren opdatering, ligesom der ikke er sket ændringer i model, regnskabsmetode, inddragelse af nye datakilder, etablering af nye variabler mv. andre steder end hvor dette er nævnt nedenfor.

A.     Personregisterdata – Revisioner 2000-2013

I forbindelse med August 2016-versionen blev den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) opdateret med data for 2014. Ved nærværende version (November 2016) er der sket mindre revisioner af RAS- og indkomstdata for personer for hele perioden 2008 til 2014. Den store ændring i personregisterdata for 2008-2014 er indførelse af reviderede og opdaterede data vedr. indkomster. Endeligt er personregisterdata vedr. 2000-2007 beriget på grundlag af mikro-simulering: Her tages udgangspunkt i en dobbeltopgørelse for 2008 af socioøkonomisk status (ny henholdsvis gammel socioøkonomisk status i RAS), som herefter benyttes til at transformere personregisterdata fra gammel opgørelse af socioøkonomisk status for årene 2000 til 2007.

Bortset herfra indgår sædvanlig endelig opdatering af sub-kommunale data for bopæle for 2014. Sub-kommunale oplysninger om arbejdssteder opdateres straks når de leveres fra Danmarks Statistik.

Som udgangspunkt er der etableret 2 grunddatasæt: Nye registerdata indgår i grunddata med nye RAS-variabler for året 2008-14. Gamle registerdata bevares i grunddata med gamle RAS-variabler, som vil foreligge for årene 1996 til 2013. I forbindelse med nærværende version opdateres gamle registerdata med reviderede RAS-data med mikro-simuleret socioøkonomisk status, branche, arbejdsstedskommune, arbejdspladsens bymæssighed mv.

Personregisterdata kan tilgås med ”Peg-og-klik”, som aktiveres ved at klikke på ”Genvej til PegKlik2”. En komplet guide til opsætning af tabeller findes på CRT’s hjemmeside under Regionalmodel → Brugervejledning → Kapitel 7: Tabelopbygning med registerdata (peg & klik).

B.     Opdatering af SAM-K

Data for det kommunefordelte nationalregnskab SAM-K for 1996 til 2015 kan ses under ”ALFRED\SAM_K og LINE”. Generelt er det i menu-overskriften til de enkelte tabeller angivet, hvilke data, der er endelige (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2014), hvilke data der er foreløbige (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2015) og hvilke, som er fremskrevet med LINE (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2016…2025, 2030 og 2035).

Opdatering af SAM-K omfatter indarbejdelse af:

 1. Personregisterdata for 1996-2014. Data for 1996 til 2013 er ændret som omtalt ovenfor. Detaljerede tabeldata vedrørende personers beskæftigelse og indkomst fordelt på erhverv og ejerforhold fra personregisterdata fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\PersRegU0data”.

 2. E-indkomstdata for 2012, 2013, 2014 og 2015[1] i SAM-K[2]. E-indkomstdata vedr. arbejdstid og lønindkomst mv. fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\E-INDKOMSTdata” og benyttes til estimation af SAM-K-data for beskæftigelse og indkomst for 2015.

 3. Nationalregnskab for Danmark omfatter 1996-2012[3] (endelige data) og 2013-2014 (foreløbige SAM-K) og inkluderer tilgangs- og anvendelsestabeller for Danmark. Nationalregnskabet kan ses under: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\VareBalanceData(TA)”.

 4. Kommunefordelt nationalregnskab for Danmark omfatter 1996-2012 (endelige data), 2013-2014 (foreløbige data fra Danmarks Statistik) og 2015 (foreløbig SAM-K), hvor data for 2015 er opregnet på grundlag af e-indkomster og personregisterdata. Det regionale nationalregnskab (KRNR) kan ses under: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\KRNRdata”

 5. Regionale varebalancer fordelt på produktions- og forbrugskommune og detaljerede varer er opdateret og omfatter 1996-2012[4] (endelige data) og 2013-2015 (foreløbige SAM-K). Data fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\VareBalanceData(TA)”

 6. Regionale data vedr. turisme er opdateret med data for 2014, og der er etableret foreløbige turismedata for 2015. Aggregerede data for turisme findes under relevante menupunkter i: ”SAM_K og LINE”.

 7. Diverse andre data, f.eks. kommunale budgetter og regnskaber (regnskaber for 2015, budgetter for 2016), skatter (2016), transportomkostninger (-2013), fuldtidsledighed (1. kvartal 2016) er opdateret med seneste data fra Danmarks Statistik.

 

C.     Ny fremskrivning med LINE og brugerstyrede fremskrivninger

Fremskrivningen med LINE dækker hvert af årene 2016-2025, 2030 og 2035 og kan ses under ”SAM_K og LINE”.

Fremskrivningen baseres på fremskrivning af den nationale udvikling med ADAM fra Finansministeriet og Danmarks Statistik, der fremgår af ”ALFRED\ADAMfremskrivning”. Fremskrivningen baseres på den historiske databank fra august 2016. Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2016-2023. Heraf er 2016 og 2017 beskrevet i ØR august 2016. For perioden 2018-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2016. Efter 2024 er forudsat steady state vækst.

Generelt bygger fremskrivningen med ADAM og LINE på følgende:

 1. Fremskrivningen tager udgangspunkt i vedtaget politik og indregner dermed også effekter af tilbagetrækningsreformen, kvalitetsfonden og fremrykninger af offentlige investeringer mv. Tyve25 forløbet bygger på det fleste af elementerne i regeringens helhedsplan. Boligskattedelen er dog ikke med. Den er først blevet annonceret efterfølgende.Der er her tale om forløbet med 2025-planen omplantet til dst-adam. Der gælder de sædvanlige klausuler nemlig, at tallene ikke kan offentliggøres med dk2025 som kilde medmindre tallene kan findes i materialer offentliggjort minister eller ministerium. Kilden kan i stedet være fx "dk2025-plan samt egne beregninger". De beregningstekniske principper, der er anvendt ved fastlæggelse af forløbet efter 2024 er nærmere beskrevet i "Mod nye mål - Danmark 2015 Teknisk Baggrundsrapport, december 2007", som kan hentes på www.fm.dk.

 2. Kommunefordelte trends vedr. udviklingen i eksport- og turismeudvikling, erhvervenes arbejdskraftforbrug, pendlingsmønstre. Befolkningens uddannelse (baseret på kombineret frekvens- og kohortemodel) mv., hvor uddannelsesindsatsen fra 2016 og fremefter antages uændret.

 3. En kommunefordelt beregning af konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen - beskrevet i "Aftaler om reformpakken 2020, maj 2012" - som tager hensyn til ændringer i efterløn og pensionsalder.

 4. Data vedr. den regionale fordeling af infrastrukturinvesteringer, som er modtaget fra sekretariatet for Ekspertudvalget vedr. infrastruktur og uddannelse og fra Trafikstyrelsen vedr. Togfonden DK. Data vedr. infrastrukturinvesteringer er ikke opdateret. Dog forudsættes anlægsarbejderne i forbindelse med en fast Femern Bælt-forbindelse at påbegynde i 2018.

 5. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2016 til 2040, der fremgår af ”ALFRED\DATAinputSAM-K\Population”

 6. Brugerstyrede fremskrivninger med LINE blev opdateret pr. 1. juni 2016 (se ”ALFRED\MODELberegninger\2013” og ”ALFRED\MODELberegninger\2014”), således at der – ud over virkningerne af oprettelse/nedlæggelse af arbejdspladser - også kan laves beregninger af befolkningsændringer. Der kan anvendes 3 forskellige typer modeller (model 1, som vedrører det helt korte sigt, model 2, som vedrører det mellemlange sigt og model 3, som vedrører det lange sigt). Se nærmere i brugervejledningens kapitel 6 om Brugerstyrede Fremskrivninger. Brugerstyrede fremskrivninger opdateres inden for 1 til 2 måneder, således at beregninger kan foretages med november 2016-versionen som grundlag.

 

D.     ”Primo/ultimo-tabeller”

Som beskrevet i forbindelse med offentliggørelse af Juni 2014-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® var der gennemført omfattende ændringer i primo- og ultimotabeller. Bortset fra inddragelse af den nye Registerbaserede ArbejdsstyrkeStatistik, som indskrænker dataperioden til 2008 til 2014, er primo- ultimo-tabellerne uændrede. Primo-ultimo-tabellerne kan ses under ”ALFRED\SPECIALtabeller\PRIMO-ULTIMOtabeller”.

 

[1] Data for 2014 omfatter alene 3. kvartal 2014.

[2] E-indkomstdata anvendes til etablering af foreløbige data for beskæftigelse og arbejdsløshed, indkomst og skatter mv., men vil måske også kunne have selvstændig interesse for brugerne.

[3] Det bemærkes, at afstemning af tilgang- og anvendelsestabellerne før 2004 er foretaget af CRT.

[4] Det bemærkes, at afstemning af tilgang- og anvendelsestabellerne før 2004 er foretaget af CRT.

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Irena S posted this 10 januar 2017

Til brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Den 1. november 2016 blev November 2016-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® lagt ud på forskermaskinen. Grundlaget for November 2016-versionen er beskrevet i en opdateringsmeddelelse, som blev udsendt samtidigt.

Den 13. december 2016 blev afholdt brugergruppemøde, hvor det blev indstillet at ændre forudsætningerne for fremskrivningen i SAM-K og LINE. Dette er efterfølgende godkendt af projektets styregruppe. Fremskrivningen benytter herefter en trendperiode fra 2000 til 2015 ligesom uddannelsesvalget for yngre aldersgrupper er trendbaseret. I øvrigt er intet ændret i November 2016-versionen.

Den reviderede November 2016-version ligger under:

CRTshare1\data\OM_MODELLER_702810\BASIS\BASIS_2016_Nov\ALFRED\SAM-K og LINE

Den oprindelige November 2016-version ligger nu under

CRTshare1\data\OM_MODELLER_702810\BASIS\BASIS_2016_Nov\ ALFRED\SAM-K og LINE gl

Fremskrivning af de regionale arbejdsmarkeder med detaljeret uddannelsesinddeling er blevet revideret i overensstemmelse hermed og ligger under:

CRTshare1\data\OM_MODELLER_702810\BASIS\Basis_2016_Nov\ALFRED\SPECIALtabeller\RegArbMarUdd

Den oprindelige fremskrivning af de regionale arbejdsmarkeder med detaljeret uddannelsesinddeling ligger nu under:

CRTshare1\data\OM_MODELLER_702810\BASIS\Basis_2016_NovALFRED\SPECIALtabeller\RegArbMarUdd gl

 

Med venlig hilsen

Irena

Last edited 10 januar 2017

Irena S posted this 23 januar 2017

Kære Brugere af Regional Model,

Vores Fremskrivningsnotat, november 2016, revideret januar 2017 er færdig og ligger nu på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Irena og Mette.


Our 69 members have posted 285 times in 107 discussions