Fremskrivning - august 2016

Bjarne posted this 02 august 2016

Til brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse

 

August 2016-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® er nu lagt ud på forskermaskinen under CRTdata\Alle\MODELLER\BASIS\BASIS_2016_Aug.

 

Nedenfor beskrives datagrundlag og fremskrivningsforudsætninger samt øvrige nyheder og ændringer. Udgangspunktet tages i brugernes beslutning om at fremskrivningen baseres på en lang trendperiode, dvs. perioden 2000 til 2015 samt en forudsætning om uændret uddannelsesindsats fra 2015 og fremefter. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er opdateret med data for 2014. Reviderede data vedr. 2008 til 2013 vil blive indarbejdet, så snart data foreligger i Forskningsservice. Den store ændring i denne version er inddragelse af den nye indkomststatistik. Hvis intet andet er nævnt, er der for andre talserier tale om ren opdatering, ligesom der ikke er sket ændringer i model, regnskabsmetode, inddragelse af nye datakilder, etablering af nye variabler mv. andre steder end hvor dette er nævnt nedenfor.

A.     Personregisterdata for 2014

Som nævnt ovenfor er den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) opdateret med data for 2014. Der er sket mindre revisioner af RAS for hele perioden 2008 til 2014. Data vedr. 2008 til 2013 forventes modtaget fra forskningsservice i august[1] og vil snarest herefter blive inkluderet i SAM-K og LINE i en September 2016-version. Den store ændring i personregisterdata er indførelse af reviderede og opdaterede data vedr. indkomster, jf…… For at sikre overensstemmelse med opdateringen af RAS er der kunindført reviderede indkomstdata vedr. 2014. I september 2016-versionen opdateres data fra tidligere år.

Bortset herfra indgår sædvanlig opdatering af personregisterdata for 2014. Det vil sige at eneste udestående er sub-kommunale data for 2014, som først leveres til efteråret og derfor opdateres i forbindelse med december 2016-opdateringen.

Som udgangspunkt etableres 2 grunddatasæt: Nye registerdata indgår i grunddata med nye RAS-variabler for året 2014. Gamle registerdata bevares i grunddata med gamle RAS-variabler, som vil foreligge for årene 1996 til 2013. I forbindelse med september 2016-versionen opdateres gamle registerdata med reviderer RAS-data samt nye indkomstdata.

Personregisterdata kan tilgås med ”Peg-og-klik”, som aktiveres ved at klikke på ”Genvej til PegKlik2”. En komplet guide til opsætning af tabeller findes på CRT’s hjemmeside under Regionalmodel → Brugervejledning →Kapitel 7: Tabelopbygning med registerdata (peg & klik).

B.     Opdatering af SAM-K

Data for det kommunefordelte nationalregnskab SAM-K for 1996 til 2014 kan ses under ”ALFRED\SAM_K og LINE”. Generelt er det i menu-overskriften til de enkelte tabeller angivet, hvilke data, der er endelige (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2014), hvilke data der er foreløbige (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2015) og hvilke, som er fremskrevet med LINE (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2016…2025, 2030 og 2035).

Opdatering af SAM-K omfatter indarbejdelse af:

 1. Personregisterdata for 2014, mens data fra 1996 til 2013 er uændrede i SAM-K. I forbindelse med september 2016 versionen revideres data fra 2013 og tidligere. Detaljerede tabeldata vedrørende personers beskæftigelse og indkomst fordelt på erhverv og ejerforhold fra personregisterdata fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\PersRegU0data”.

 2. E-indkomstdata for 2012, 2013, 2014 og 2015[2] i SAM-K[3]. E-indkomstdata vedr. arbejdstid og lønindkomst mv. fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\E-INDKOMSTdata” og benyttes til estimation af SAM-K-data for beskæftigelse og indkomst for 2015.

 3. Nationalregnskab for Danmark omfatter 1996-2012[4] (endelige data) og 2013-2014 (foreløbige SAM-K) og inkluderer tilgangs- og anvendelsestabeller for Danmark. Nationalregnskabet kan ses under: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\VareBalanceData(TA)”.

 4. Kommunefordelt nationalregnskab for Danmark omfatter 1996-2012 (endelige data), 2013-2014 (foreløbige data fra Danmarks Statistik) og 2015 (foreløbig SAM-K), hvor data for 2015 er opregnet på grundlag af e-indkomster og personregisterdata. Det regionale nationalregnskab (KRNR) kan ses under: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\KRNRdata”

 5. Regionale varebalancer fordelt på produktions- og forbrugskommune og detaljerede varer er opdateret og omfatter 1996-2012[5] (endelige data) og 2013-2015 (foreløbige SAM-K). Data fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\VareBalanceData(TA)”

 6. Regionale data vedr. turisme er opdateret med data for 2014, og der er etableret foreløbige turismedata for 2015. Aggregerede data for turisme findes under relevante menupunkter i: ”SAM_K og LINE”.

 7. Diverse andre data, f.eks. kommunale budgetter og regnskaber (regnskaber for 2015, budgetter for 2016), skatter (2016), transportomkostninger (-2013), fuldtidsledighed (1. kvartal 2016) er opdateret med seneste data fra Danmarks Statistik.

 

C.     Ny fremskrivning med LINE og brugerstyrede fremskrivninger

Fremskrivningen med LINE dækker hvert af årene 2016-2025, 2030 og 2035 og kan ses under ”SAM_K og LINE”.

Fremskrivningen baseres på fremskrivning af den nationale udvikling med ADAM fra Finansministeriet og Danmarks Statistik, der fremgår af ”ALFRED\ADAMfremskrivning”. Fremskrivningen baseres på den historiske databank fra april 2016. Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2016-2023. Heraf er 2016 og 2017 beskrevet i ØR maj 2016. For perioden 2018-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2016. Efter 2024 er forudsat steady state vækst.

Generelt bygger fremskrivningen med ADAM og LINE på følgende:

 1. Fremskrivningen tager udgangspunkt i vedtaget politik og indregner dermed også effekter af tilbagetrækningsreformen, kvalitetsfonden og fremrykninger af offentlige investeringer mv. De beregningstekniske principper, der er anvendt ved fastlæggelse af forløbet efter 2024 er nærmere beskrevet i "Mod nye mål - Danmark 2016 Teknisk Baggrundsrapport, december 2007", som kan hentes på www.fm.dk.

 2. Kommunefordelte trends vedr. udviklingen i eksport- og turismeudvikling, erhvervenes arbejdskraftforbrug, pendlingsmønstre. Befolkningens uddannelse (baseret på kombineret frekvens- og kohortemodel) mv., hvor uddannelsesindsatsen fra 2016 og fremefter antages uændret.

 3. En kommunefordelt beregning af konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen - beskrevet i "Aftaler om reformpakken 2020, maj 2012" - som tager hensyn til ændringer i efterløn og pensionsalder.

 4. Data vedr. den regionale fordeling af infrastrukturinvesteringer, som er modtaget fra sekretariatet for Ekspertudvalget vedr. infrastruktur og uddannelse og fra Trafikstyrelsen vedr. Togfonden DK. Data vedr. infrastrukturinvesteringer er ikke opdateret.

 5. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2016 til 2040, der fremgår af ”ALFRED\DATAinputSAM-K\Population”

 6. Brugerstyrede fremskrivninger med LINE blev opdateret pr. 1. juni 2016 (se ”ALFRED\MODELberegninger\2013” og ”ALFRED\MODELberegninger\2014”), således at der – ud over virkningerne af oprettelse/nedlæggelse af arbejdspladser - også kan laves beregninger af befolkningsændringer. Der kan anvendes 3 forskellige typer modeller (model 1, som vedrører det helt korte sigt, model 2, som vedrører det mellemlange sigt og model 3, som vedrører det lange sigt). Se nærmere i brugervejledningens kapitel 6 om Brugerstyrede Fremskrivninger

 

D.     Nyheder i SAM-K og LINE

 

I SAM-K og LINE er der gennemført følgende ændringer:

 

 1. Den Nye Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik og ny indkomststatistik er revideret og implementeret i SAM-K og LINE for 2014. Data vedr. RAS og reviderede indkomstdata vedr. tidligere år opdateres i september 2016-versionen.

E.     ”Primo/ultimo-tabeller”

Som beskrevet i forbindelse med offentliggørelse af Juni 2014-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® var der gennemført omfattende ændringer i primo- og ultimotabeller. Bortset fra inddragelse af den nye Registerbaserede ArbejdsstyrkeStatistik, som indskrænker dataperioden til 2008 til 2014, er primo- ultimo-tabellerne uændrede. Primo-ultimo-tabellerne kan ses under ”ALFRED\SPECIALtabeller\PRIMO-ULTIMOtabeller”.

 

[1] Der er en vis usikkerhed om leveringstidspunkt fra Forskningsservice. Opdaterede data vil blive inkluderet hurtigst muligt efter de er leveret.

[2] Data for 2014 omfatter alene 3. kvartal 2014.

[3] E-indkomstdata anvendes til etablering af foreløbige data for beskæftigelse og arbejdsløshed, indkomst og skatter mv., men vil måske også kunne have selvstændig interesse for brugerne.

[4] Det bemærkes, at afstemning af tilgang- og anvendelsestabellerne før 2004 er foretaget af CRT.

[5] Det bemærkes, at afstemning af tilgang- og anvendelsestabellerne før 2004 er foretaget af CRT.

5 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
MetteJohannessen posted this 02 august 2016

Kære Bjarne

 

Kan I sige noget mere præcist om, hvornår I september den nye version kommer?

Primo, ultimo? 

 

Venlig hilsen 

Mette 

Jens posted this 05 august 2016

Kære Mette

Vi ved ikke præcist hvornår alle data er klar, så kan desværre ikke være mere præcise end 'september'.

Mvh  Jens

MetteJohannessen posted this 20 september 2016

Hej 

 

Har I nyt om, hvornår den nye version kommer? 

 

Venlig hilsen 

Mette 

Bjarne posted this 28 september 2016

Kære Mette

Vi har netop fået at vide, at ADAM-fremskrivningen med regeringen 2025-plan vil være klar i næste uge. Hertil kommer at reviderede registerdata for 2000 til 2007 også er klar. Hvor lang tid der vil gå inden den nye version vil være til rådghed, vil jeg vende tilbage med 10 oktober.

Venlig hilsen

Bjarne

Irena S posted this 27 oktober 2016

Kære Brugere,

På F-share maskine blev der lavet en lille omlægning af BASIS August versioner:

 

BASIS version, som hed BASIS_2016_Okt er nu under BASIS_2016_Aug -> ALFRED -> SAM-K og LINE

Gammel BASIS august version ligger under: BASIS_2016_Aug -> ALFRED -> SAM-K og LINE gl.

 

Forskellen mellem de to versioner er følgende:

http://forumcrt.web-123.org/chat/interregional-handel-i-line-2-og-3-tomme

 

Med venlig hilsen

Irena Stefaniak


Our 70 members have posted 285 times in 107 discussions