Fremskrivning - april 2017

Bjarne posted this 20 april 2017

Til brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse

 

April 2017-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® er nu lagt ud på forskermaskinen under CRTdata\Alle\MODELLER\BASIS\BASIS_2017_Apr.

 

Nedenfor beskrives datagrundlag og fremskrivningsforudsætninger samt øvrige nyheder og ændringer. Udgangspunktet tages i brugernes beslutning om at fremskrivningen baseres på en lang trendperiode, dvs. perioden 2000 til 2016 samt en forudsætning om trendbaseret uddannelsesindsats fra 2016 og fremefter. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er opdateret med data for 2015. Reviderede data vedr. 2008 til 2014 er indarbejdet, ligesom reviderede data for 2000 til 2007 er beregnet på grundlag af mikro-simulering. Hvis intet andet er nævnt, er der for andre talserier tale om ren opdatering, ligesom der ikke er sket ændringer i model, regnskabsmetode, inddragelse af nye datakilder, etablering af nye variabler mv. andre steder end hvor dette er nævnt nedenfor.

A.     Personregisterdata – Revisioner 2000-2015

I forbindelse med August 2016-versionen blev den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) opdateret med data for 2014. Ved nærværende version (April 2017) er der sket mindre revisioner af RAS- og indkomstdata for personer for hele perioden 2008 til 2015.

Som udgangspunkt er der etableret 2 grunddatasæt: Nye registerdata indgår i grunddata med nye RAS-variabler for året 2008-15. Gamle registerdata bevares i grunddata med gamle RAS-variabler, som vil foreligge for årene 1996 til 2013. I forbindelse med nærværende version opdateres gamle registerdata med reviderede RAS-data med mikro-simuleret socioøkonomisk status, bolig- og arbejdsstedskommune, bymæssighed mv.

Personregisterdata kan tilgås med ”Peg-og-klik”, som aktiveres ved at klikke på ”Genvej til PegKlik2”. En komplet guide til opsætning af tabeller findes på CRT’s hjemmeside under Regionalmodel → Brugervejledning →Kapitel 7: Tabelopbygning med registerdata (peg & klik).

B.     Opdatering af SAM-K

Data for det kommunefordelte nationalregnskab SAM-K for 1996 til 2016 kan ses under ”ALFRED\SAM_K og LINE”. Generelt er det i menu-overskriften til de enkelte tabeller angivet, hvilke data, der er endelige (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2015), hvilke data der er foreløbige (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2016) og hvilke, som er fremskrevet med LINE (for tabeller baseret på personregisterdata er det f.eks. 2017…2025, 2030 og 2035).

Opdatering af SAM-K omfatter indarbejdelse af:

 1. Personregisterdata for 1996-2015. Data for 1996 til 2014 er ændret som omtalt ovenfor. Detaljerede tabeldata vedrørende personers beskæftigelse og indkomst fordelt på erhverv og ejerforhold fra personregisterdata fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\PersRegU0data”.

 2. E-indkomstdata for 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016[1] i SAM-K[2]. E-indkomstdata vedr. arbejdstid og lønindkomst mv. fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\E-INDKOMSTdata” og benyttes til estimation af SAM-K-data for beskæftigelse og indkomst for 2016.

 3. Nationalregnskab for Danmark omfatter 1996-2013[3] (endelige data) og 2014-2015 (foreløbige SAM-K) og inkluderer tilgangs- og anvendelsestabeller for Danmark. Nationalregnskabet kan ses under: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\VareBalanceData(TA)”.

 4. Kommunefordelt nationalregnskab for Danmark omfatter 1996-2013 (endelige data), 2014-2015 (foreløbige data fra Danmarks Statistik) og 2016 (foreløbig SAM-K), hvor data for 2016 er opregnet på grundlag af e-indkomster og personregisterdata. Det regionale nationalregnskab (KRNR) kan ses under: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\KRNRdata”

 5. Regionale varebalancer fordelt på produktions- og forbrugskommune og detaljerede varer er opdateret og omfatter 1996-2013[4] (endelige data) og 2014-2016 (foreløbige SAM-K). Data fremgår af: ”ALFRED\DATAinputSAM-K\VareBalanceData(TA)”

 6. Regionale data vedr. turisme er opdateret med data for 2015, og der er etableret foreløbige turismedata for 2016. Aggregerede data for turisme findes under relevante menupunkter i: ”ALFRED\SAM_K og LINE”.

 7. Diverse andre data, f.eks. kommunale budgetter og regnskaber (regnskaber for 2016, budgetter for 2017), skatter (2017), transportomkostninger (-2013), fuldtidsledighed (4. kvartal 2016) er opdateret med seneste data fra Danmarks Statistik.

 

C.     Ny fremskrivning med LINE og brugerstyrede fremskrivninger

Fremskrivningen med LINE dækker hvert af årene 2017-2025, 2030 og 2035 og kan ses under ”ALFRED\SAM_K og LINE”.

Fremskrivningen baseres på fremskrivning af den nationale udvikling med ADAM fra Finansministeriet og Danmarks Statistik, der fremgår af ”ALFRED\ADAMfremskrivning”.

Databanken tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2016. Fremskrivningsforslaget indeholder et simuleret forløb for perioden 2016-2026. Heraf er 2016-2018 beskrevet i ØR december 2016. For perioden 2018-2023 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens 2025-planen fra efteråret 2016. Efter 2024 er forudsat steady state vækst.

Generelt bygger fremskrivningen med ADAM og LINE på følgende:

 1. Fremskrivningen tager udgangspunkt i vedtaget politik og indregner dermed også effekter af tilbagetrækningsreformen, kvalitetsfonden og fremrykninger af offentlige investeringer mv. Tyve25 forløbet bygger på det fleste af elementerne i den tidligere regerings helhedsplan. Boligskattedelen er dog ikke med. Den er først blevet annonceret efterfølgende. De beregningstekniske principper, der er anvendt ved fastlæggelse af forløbet efter 2024 er nærmere beskrevet i "Mod nye mål - Danmark 2015 Teknisk Baggrundsrapport, december 2007", som kan hentes på www.fm.dk.

 2. Kommunefordelte trends vedr. udviklingen i eksport- og turismeudvikling, erhvervenes arbejdskraftforbrug, pendlingsmønstre. Befolkningens uddannelse (baseret på kombineret frekvens- og kohortemodel) mv., hvor uddannelsesindsatsen fra 2017 og fremefter antages uændret.

 3. En kommunefordelt beregning af konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen - beskrevet i "Aftaler om reformpakken 2020, maj 2012" - som tager hensyn til ændringer i efterløn- og pensionsalder.

 4. Data vedr. den regionale fordeling af infrastrukturinvesteringer, som er modtaget fra sekretariatet for Ekspertudvalget vedr. infrastruktur og uddannelse og fra Trafikstyrelsen vedr. Togfonden DK. Data vedr. infrastrukturinvesteringer er ikke opdateret. Dog forudsættes anlægsarbejderne i forbindelse med en fast Femern Bælt-forbindelse at påbegynde i 2018.

 5. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2016 til 2040, der fremgår af ”ALFRED\DATAinputSAM-K\Population”

 6. Brugerstyrede fremskrivninger med LINE er opdateret (se ”ALFRED\MODELberegning\2014” og ”ALFRED\MODELberegning\2015”), således at der – ud over virkningerne af oprettelse/nedlæggelse af arbejdspladser - også kan laves beregninger af befolkningsændringer. Der kan anvendes 3 forskellige typer modeller (model 1, som vedrører det helt korte sigt, model 2, som vedrører det mellemlange sigt og model 3, som vedrører det lange sigt). Se nærmere i brugervejledningens kapitel 6 om Brugerstyrede Fremskrivninger

 

D.     ”Primo/ultimo-tabeller”

Som beskrevet i forbindelse med offentliggørelse af Juni 2015-versionen af basisversionen af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K og LINE® var der gennemført omfattende ændringer i primo- og ultimotabeller. Bortset fra inddragelse af den nye Registerbaserede ArbejdsstyrkeStatistik, som indskrænker dataperioden til 2008 til 2015, er primo- ultimo-tabellerne dog uændrede. Primo-ultimo-tabellerne kan ses under ”ALFRED\SPECIALtabeller\PRIMO-ULTIMOtabeller”.

 

E.     Fremskrivning med ”Detaljeret Uddannelsesinddeling”

Fremskrivning af de regionale arbejdsmarkeder sker med 10 uddannelsesgrupper. Som det har været tilfældet de seneste fremskrivninger, er resultaterne brud ned med en inddeling på 80 uddannelser fra 2000 til 2015 (historiske tal), 2016 (foreløbige tal) og fremskrivning fra 2017 til 2035.

Detaljerede uddannelsesinddeling kan ses under ”ALFRED\SPECIALtabeller\RegArbMarUdd”. I præsentationen kan man se historiske data og fremskrivning af beskæftigelse, arbejdsstyrke, arbejdsløshed og befolkning.

 

F.     ”Følsomhedsanalyse”

I lighed med seneste opdatering er der gennemført følsomhedsberegninger, som belyser effekten ændringer i forudsætninger for fremskrivningen i 2025 og 2035. Der er fem ”eksperimenter” med ændringer i trendperiode, ADAM fremskrivning samt forudsætninger vedr. erhvervsdeltagelsen af ældres valg af pensions- og efterlønsalder:

1. Baseline med 2000 uddannelsestrend (lig grundforløbet vist under ”ALFRED\SAM_K og LINE”);

2. Baseline uden 2000 uddannelsestrend;

3. Forkortet trendperiode fra 2000-2016 til 2009-2016;

4. Anvendelse af ADAM data ”uden VRID” i eksport- og importudvikling;

5. Erhversdeltagelsen vedrørende ældres valg af pensions- og efterlønsalder er forudsat konstant (=2015).

Følsomhedsanalyse kan ses under ”ALFRED\SAM-K og LINE Alternativ”.

 

[1] Data for 2016 omfatter 1-3. kvartal 2016.

[2] E-indkomstdata anvendes til etablering af foreløbige data for beskæftigelse og arbejdsløshed, indkomst og skatter mv., men vil måske også kunne have selvstændig interesse for brugerne.

[3] Det bemærkes, at afstemning af tilgang- og anvendelsestabellerne før 2004 er foretaget af CRT.

[4] Det bemærkes, at afstemning af tilgang- og anvendelsestabellerne før 2004 er foretaget af CRT.

1 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Irena S posted this 09 maj 2017

Kære Brugere,

 

Primo Ultimo præsentation af personer - der ligger under:

Basis_2017_Apr\ALFRED\SPECIALtabeller\PRIMO-ULTIMOtabeller\PERSONER - blev opdateret.

 

Med venilg hilsen

Irena


Our 70 members have posted 285 times in 107 discussions